Min menu

Pages

شريط الاخبار

ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵉ ⴱⵓⵜⵉⵔⵓ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏ ⵙ "ⴰⵢⵢⵉⵙ"


ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵉ ⴱⵓⵜⵉⵔⵓ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏ ⵙ "ⴰⵢⵢⵉⵙ"
ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵉ ⴱⵓⵜⵉⵔⵓ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏ ⵙ "ⴰⵢⵢⵉⵙ"
ⵕⵕⴱⴰⵟ - ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵉ ⴱⵓⵜⵉⵔⵓ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏ ⵙ "ⴰⵢⵢⵉⵙ" ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⵏⴽⵛⵎ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ.

ⴱⵓⵜⵉⵔⵓ, ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵓⵍⵏ ⴳ 1932 ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵎⵉⴷⵉⵍⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙⵏⵜ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ.

ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⵙⴰⵍⴰⵢⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵡⵉⵏ ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ ⴷ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⴷ ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ ⴷ ⴼⵍⵓⵔⴰⵏⵙ ⴷ ⵎⵓⵙⴽⵓ ⴷ ⵙⴰⵏⵖⴰⴼⵓⵕⴰ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵟⵓⴽⵢⵓ.

ⵎⴰⵏⵏ ⵓⵔ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ ⵉ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⴰⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⴷ ⵎⵉⵜⵔⵓ ⴷ ⵙⵉⵏ ⵉⴷ ⵟⵓⵏ, ⵜⵍⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵉⴽⵕⴰⵎ ⵍⵇⴱⴱⴰⵊ, ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴽⵕⴰⵜ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵔⵔⵅⴰⵎ ⴰⵙⴳⴳⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵥⵉⵍⵏ.

ⴰⵔ ⴱⴷⴷⴰ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⵜⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵜ ⵍⵇⴱⴱⴰⵊ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵓⵍⵏ ⴳ 1960 ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⵏⵙⴰⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ, ⴰⵔ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⴰⵡⴷ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵙⴰⵍⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵢⵉⵏ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵙⴰⵍⴰⵢⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳⴰⵏⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵖⵔⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵏⵏⴰⵢⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵚ ⵉ ⵜⵥⵓⵕ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⵏⴼ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ.

ⵉⵏⵏⴰ ⴷⴰⵖ ⵢⴰⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴷⵏⵜ ⵉ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵉⵖⵏ ⵏ ⵍⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵓⵙⵎⴰⵏ ⵙⵓ ⵉ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⴷ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⴽⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰ ⴰⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏⵏⵙ ⵙ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵣⵓⵕⵉ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ.

Commentaires