ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵏ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⴰⵛⵛⵔⵉⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴰⴹⵜ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵉⵣⵔⵉⵏ

ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵏ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⴰⵛⵛⵔⵉⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴰⴹⵜ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵉⵣⵔⵉⵏ
ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵏ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⴰⵛⵛⵔⵉⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴰⴹⵜ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵉⵣⵔⵉⵏ
ⵕⵕⴱⴰⵟ - ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵛⵛⴰⵔⵉⴼ ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴰⴹⵜ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴳ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⴳ ⵓⵏⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ.

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵏ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⴰⵛⵛⵔⵉⴼ , ⴳ ⵜⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵙⴳ 131 ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵙⵡⴰ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵢⴰⵏ ⴰⴷⵃⵉ ⴰⴷⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵏ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵛⵛⴰⵔⵉⴼ ⵏ, ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵜⵎⵓⵇⴷⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⵖ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵢⴷⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⴷ.

ⵜⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⵏⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⵜⵍⵏ ⵏ ⵉⴱⴷⴷⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⴰⵎⵎ ⴰⵎⵉⴽⵏⵉⵣⵎ ⵏ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵙⵍⴰⵎⵉ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵅⴼ ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵖⵔⵎ , ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵡⴳⴳⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵕⵃⵎ ⵕⵕⴱⵉ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏⵏⵙ , ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵡⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵉⵎⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⵏ ⵙ ⴼⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1979.

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Rares photographies du corps de Marilyn Monroe montrent édité à la morgue

Voler une voiture pour distribuer les cigarettes de sang-froid.Et le propriétaire était choqué!(Vidéo)

Karim Alami perd tragiquement son fils